SERVEIS

Funcions del procurador

 

El procurador dels tribunals és el professional del Dret que, de manera fonamental, i en exclusiva en cada litigi, representa els seus clients davant dels Jutjats i Tribunals de justícia, alhora que dins del seu marc estatutari col·labora eficaçment amb el sistema públic de justícia, servint de connexió jurídico-formal entre aquests tribunals i els ciutadans sotmesos en causes judicials, abreujant tècnicament els tràmits dels actes de comunicació processal. Per això les lleis d'enjudiciament, especialment civils i penals, estableixen l’obligatorietat de la contractació de procuradors per a poder comparèixer en causes judicials.


Funció executiva

 

A part de representar el client i col.laborar amb l'Administració de Justícia, simplificant els actes de comunicació processal, com ara requeriments, notificacions i citacions), exerceixen una funció primordial en l'anomenada via de constrenyiment jurisdiccional, dins de la qual faciliten la culminació dels tràmits necessaris per a l'execució de les resolucions judicials (Interlocutòries i Sentències dels jutges i magistrats, i Decrets dels secretaris judicials), i especialment executen la trava i realització de patrimonis afectats a l’acompliment de les resolucions judicials.


Per assolir aquesta última finalitat jurisdiccional, el procurador dels tribunals és l'especialista que porta a terme les actuacions jurídiques necessàries, com ara liquidacions tributàries (d'impostos d'actes jurídics documentats i taxes judicials), inscripcions en registres públics (de la propietat , de béns mobles, civils, de patents, etc.), dipòsits i segrestos patrimonials, llançaments, preses de possessió i sanejament de títols, o publicació d'edictes en butlletins i premsa oficial, i la seva connexió de l'obtenció amb els jutjats i tribunals en els quals es substancien els litigis corresponents.


Aquesta figura presenta perfils diversos en els diversos ordenaments en els quals té diferents atribucions.


A Espanya, el procurador dels tribunals és el Llicenciat en Dret que, inscrit en un Col.legi de Procuradors, exerceix la representació processal de les parts en litigi davant dels Jutjats i Tribunals.


S'encarrega de representar el seu client davant del tribunal o jutjat, rebent en el seu nom totes les notificacions que siguin necessàries pel desenvolupament del procés. D'aquesta manera s'agilitza el desenvolupament del procés judicial, evitant que el justiciable s’hagi de presentar constantment davant el jutjat o tribunal a ser notificat de les diferents resolucions que es dicten en el procés judicial.


Treballa en íntima relació amb l'advocat. En nombrosos procediments judicials és obligatòria i preceptiva la seva intervenció, sense que el justiciable pugui en nom propi comparèixer davant els tribunals. No obstant això, hi ha alguns procediments judicials que no exigeixen que el justiciable sigui representat per procurador.

 

El procurador és el garant per a la protecció de la igualtat de parts davant la complexitat dels processos judicials de manera que no perdi el seu poderant la possibilitat d'exercir els seus drets, vetllant per què s'efectuïn els tràmits dintre de termini, interposant els recursos que siguin procedents, i evitant la preclusió de les oportunitats processals.


Al procurador li correspon vetllar per la normalitat del procés, evitant dilacions i obstacles que puguin allargar el procediment.


A Espanya, fins a la reforma processal realitzada per la llei 13/2009 de 3 de novembre, BOE, llei 13/2009, únicament podien exercir en un únic partit judicial. Amb aquesta reforma actualment poden exercir en tots els partits judicials.